Vispārīgie Noteikumi sporta klubā Lady Fitness

KLUBĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS

 • Lauzt, demontēt un citādi bojāt kluba īpašumu (inventāru, iekārtas, telpas). Ienest klubā ieročus, atrasties kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī, kā arī smēķēt, lietot alkoholu saturošus dzērienus, narkotiskas un psihotropas vielas. Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt citus kluba apmeklētājus un personālu.
 • Bez saskaņošanas aizliegts uzlīmēt reklāmas plakātus, atstāt vizītkartes u.c.

ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS

 • Kluba Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas nodarbību sarakstā un/vai nodarbību laikos, kā arī cenrādī, iepriekš neinformējot par to Klientus personīgi. Visas izmaiņas ir publicētas mājaslapā www.e-ladyfutness.lv  Nepieciešamības gadījumā kluba Administrācija patur sev tiesības slēgt atsevišķas kluba telpas, trenažierus.
 • Klubs negarantē konkrētā trenera piedalīšanos nodarbībā un ir tiesīgs aizvietot nodarbību sarakstā norādīto treneri ar citu līdzvērtīgas kvalifikācijas treneri
 • Klientam atrodoties reibuma stāvoklī, kluba darbinieki ir tiesīgi nelaist viņu kluba telpās.
 • Kluba administrācija patur tiesības neapkalpot klientu nepaskaidrojot iemeslu.
 • Klubs nav atbildīgs par Rīgas Siltums, Rīgas ūdens, Latvenergo sniegtajiem pakalpojumiem.

KLIENTA PIENĀKUMI

 • Kluba iekārtas drīkst izmantot ievērojot to lietošanas norādījumus. Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek tam paredzētajā vietā (gan aerobikas, gan trenažieru zālē). Par jebkuru iekārtu bojājumu jāziņo trenerim vai administrācijai. Klienti ir materiāli atbildīgi par inventāra bojāšanu.
 • Klientam ir pienākums ievērot sabiedriskās kārtības normas klubā, kā arī būt pieklājīgam pret citiem klientiem un kluba personālu.
 • Klientam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību kluba telpās
 • Lūgums grupu nodarbību laikā neizmantot mobilo telefonu
 • Lūgums pirms nodarbības nesmaržoties ar smaržām
 • Klients klubā drīkst sportot tikai tam specāli paredzētajā apģērbā un apavos. Klubā (aerobikas zālē, trenažieru zālē) ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielas apavos.
 • Pēc nodarbības klientam jādezinficē savs vingrošanas paklājiņš.
 • Garderobē jāievēro kārtība un kāju paklājiņi jāatstāj tiem paredzētajā vietā (kastē).
 • Klientam ir pašam jāseko līdzi un jākontrolē sava pašsajūta un veselības stāvoklis, kā arī laicīgi jāziņo par to trenerim.
 • Atslēgas no skapīša,dvieļu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumos no Klienta tiek iekasēta kompensācija 5 eiro par atslēgu un 15 eiro par dvieli.

SAUNAS IZMANTOŠANA

 • Saunā sēdēšanai izmantojam savus dvieļus
 • Dušas telpās un saunā nedrīkst izmantot maskas un ietīšanas materiālus
 • Par saunas ieslēgšanu jautājam kluba administrācijā

ATRASTASTAS/PAZAUDĒTAS PERSONĪGĀS MANTAS

 • Personiskās mantas un apģērbs ir jāglabā tam speciāli paredzētajos skapīšos. Klients ir pats atbildīgs par savām personīgajām mantām. Klubs neuzņemas atbildību par ģērbtuvē un citur atstātajām mantām.
 • Atrastas svešas mantas ir jānodod kuba administrācijā.
 • Infromāciju par klubā atrastajām mantām var saņemt administrācijā.
 • Klubā atstātās mantas glabājās vienu mēnesi, šī termiņa notecējuma gadījumā visas neizņemtās mantas ir uzskatāmas par pamestām un tās paliek kluba rīcībā.

SPORTA KLUBA NOTEIKUMI BĒRNIEM

 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iespēja vingrot fitnesa klubā tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Nepilngadīgie bērni, kuri nevingro, var atrasties tikai kluba hallē gaidīšanai paredzētajā vietā.
 • Klubs nesniedz nepilngadīgo bērnu uzraudzības pakalpojumus. Vecāki vai citi pieaugušie, kuri ierodas klubā kopā ar nepilngadīgajiem bērniem, apzinās, ka bērni paliek bez uzraudzības norarbību laikā, tādējādi uzņemas atbildību par savu bērnu drošību un veselības stāvokli. Kluba administrācija neatbild par klientu bērnu drošību un veselības stāvokli, izņemot gadījumus, ja veselības kaitējumi bija notikusi kluba administrācijas vainas dēļ.

ABONEMENTI

 • Abonementu jāaktivizē 14 dienu laikā pēc pirkuma, piecpadsmitajā dienā abonements aktivizējas automātiski. Neparedzētos gadījumos (slimošana, komandējums, traumas) abonementa termiņš var tikt pagarināts, sazinoties ar kluba administrāciju.
 • * Akcijas periodā aktivizācijas laiks var mainīties
 • Abonements ir derīgs vienu/divus/ trīs mēnesus no aktivizācijas datuma, atkarībā no abonementa veida
 • Gadījumos ja Jūs nepaspējat izmantot savu abonementu: ir iespēja pagarināt nodarbību abonementu no termiņa pēdējās dienas uz septiņām dienām par 5 EUR. (tikai reižu abonementiem).

TRENIŅU REZERVĀCIJA

 • Pierakstu atteikt var minimums 60 minūtes pirms treniņa sākuma, zvanot vai atnākot pie administrācijas.
 • Uz pirmo funkconālo nodarbību ir jāpierakstās pie administrātora zvanot vai personiski.

Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma internet veikalā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas (abonenenta pirkšanas) dienas.

BŪSIM SAPROTOŠI UN IEVĒROSIM SPORTA KLUBA NOTEIKUMUS!

Labojumi veikti 14.02.2022