Līguma ar klientu paraugs

Līgums ar sporta kluba LadyFitness klientu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Šis līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem ļauj Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto sporta klubu un izmantot konkrētā abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā ietilpstošos Kluba pakalpojumus. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Abonementa derīguma termiņa izbeigšanai.

1.2. Pēc Līguma noslēgšanas un Abonementa apmaksas Klubs izsniedz Līgumā norādītajai personai biedra karti (turpmāk tekstā saukta – Karte). Kartes izsniegšana notiek Klietta izvēlētajā sporta klubā. Izsniegto Karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti uz Kartes. Kartes nodošana trešajai personai ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta.

1.3. Gadījumā, ja Klients Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Klients saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu Klienta vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Biedra tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Klienta no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

2.MAKSAS

2.1. Klubs rēķinu Klientam sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Visi no Līguma izrietošie maksājumi par Abonementiem veicami tiešaistē ar Klienta interntbanku un tiek ieturēti Abonementa iegādes brīdī.

2.2. Klientam ir tiesības uzsākt izmantot (aktivizēt) Abonementu 14 dienu laikā no tā iegādes brīža. 15. (piecpadsmitajā) dienā Abonemēnts tiek aktivizēts automātiski.

2.3. Reģistrācijas maksu (maksu par klienta karti) Klients maksā pirmajā norēķinu reizē ar Klubu un gadījumos, ja Līgums ir ticis izbeigts un Biedrs atjauno savu dalību pēc laika, noslēdzot jaunu līgumu par Kluba pakalpojumiem.

2.4. Visi Klienta maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Kluba pakalpojumu cenrādim, kurš ir pieejams Kluba internta mājas lapā e-ladyfitness.lv

2.5. Spēkā esošs Abonements atbilstoši Līgumam Klientam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, uz kuru Abonements ir pieejams. Pēc Abonementa aktivizēcijas (fiziskās vai automātiskās) Abonementa cena nav atkarīga no Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma, tādējādi Klubs neatgriež Klientam maksu par neizmantotiem pakalpojumiem

3. LĪGUMA IZBEIGŠANA

3.1. Šis Līgums no abām pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.2. Šis Līgums var tikt izbeigts Līguma pusēm par to rakstveidā sastādot un abpusēji parakstot Līguma pielikumu par tā izbeigšanu.

3.3. Pie nosacījuma, ka Abonements nav atkivizēts (fiziski vai automātiski) Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto Abonementa maksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Abonementa iegādes brīža rakstveidā par to informējot Klubu.

3.4. Klubs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumā, ja Klients neievēro Līguma 1.2. vai 6.3.punkta noteikumus.

3.5. Līgums zaudē spēku pēc Abonementa darbības termiņa beigām.

4. GROZĪJUMI LĪGUMĀ

4.1. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un Klientam, abpusēji rakstveidā vienojoties,. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā,

5. ATBILDĪBA

5.1. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi otrai Līguma pusei.

5.2. Klienta atbildība par Kluba inventāra zaudēšanu un/vai bojāšanu reglamentēta Kluba noteikumies minētājā cenrādī.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs.

6.2. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.3. Klientam, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba iekšējās kārtības noteikumi Minētie noteikumi Klientam ir pieejami Kluba interneta mājaslapā www.e-ladyfitness.lv, kā arī Kluba telpās. Klients ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja atrodas Kluba telpās.

6.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Klienta reģistrācijas laikā.

6.5. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecinā savu norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līguma saturs viņam ir saprotamisun saistošs.