Privātuma Politika

Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs.

Tiek ievērota datu konfidencialitāte, Ja Līgumā nav minēts citādi, tad Puses neatklāj trešajām pusēm informāciju par Līguma noslēgšanu un tā noteikumiem.